กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/023564  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ขออนุมัติหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2-023541  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ข้อหารือแนวทางการจัดจ้างที่มีความจำเป็นต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/023570  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ข้อหารือการจ้างงานวิจัยข้อหารือการจ้างงานวิจัย
หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/023203  ลงวันที่ 08 มิถุนายน 2561
ข้อหารือการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างในบัญชีนวัตกรรมไทย
หนังสือ   ลงวันที่ 06 มิถุนายน 2561
e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560