กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ   ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
หนังสือ   ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 7)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/51882  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
การขออนุมัติยกเว้นการคปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/8004  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณียกเลิกการลงนามในสัญญา
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/7997  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อหารือกรณีกิจการร่วมค้าขอแปลงสภาพเป็นนิติบุคคล
เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ งานพัสดุ สอศ.
สถิติการใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 60 ครั้ง
ทั้งหมด 101,003 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งาน
วันนี้ 0 ครั้ง
ทั้งหมด 505 ครั้ง