กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/16743  ลงวันที่ 18 เมษายน 2562
ข้อหารือแนวทางการกำหนดเงื่อนไขการหักเงินประกันผลงานในสัญญาจ้างก่อสร้าง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/16645  ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
ข้อหารือการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/16641  ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
ข้อหารือการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ (กวจ) 0405.2/16104  ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
ข้อหารือเกี่ยวกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเรือในการปฏิบัติงานพื้นที่ทางทะเล
หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/16101  ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
ข้อหารือแนวทางการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แบบสัญญา (5 รายการล่าสุด)

เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ งานพัสดุ สอศ.
สถิติการใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 78 ครั้ง
ทั้งหมด 54,325 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งาน
วันนี้ 0 ครั้ง
ทั้งหมด 479 ครั้ง