กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ   ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
หนังสือ ด่วนทีสุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/3211  ลงวันที่ 21 มกราคม 2562
ขอหารือการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.5/ว 69  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง" สำหรับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในส่วนกลาง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62  ลงวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 63  ลงวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562
ขอยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 50 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 และขอให้ใช้หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 แทน
แบบสัญญา (5 รายการล่าสุด)