กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/051679  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ข้อหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
หนังสือ   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 6)
หนังสือ   ลงวันที่ 04 มิถุนายน 2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.5/000009  ลงวันที่ 04 มิถุนายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลแค็ตตาล็อกสินค้า และการเสนอราคาในระบบ e-GP
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว254  ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
แบบสัญญา (5 รายการล่าสุด)

เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ งานพัสดุ สอศ.
สถิติการใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 245 ครั้ง
ทั้งหมด 68,353 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งาน
วันนี้ 1 ครั้ง
ทั้งหมด 500 ครั้ง