กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ   ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง สิทธิในการเสนอราคาของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทาน ของกรมชลประทาน
หนังสือ   ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.2/ว 471  ลงวันที่ 27 กันยายน 2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว476  ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือ กค 0433.4/ว 456  ลงวันที่ 19 กันยายน 2562
ขอปรับปรุงการให้บริการชำระเงินค่าเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ งานพัสดุ สอศ.
สถิติการใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 54 ครั้ง
ทั้งหมด 83,828 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งาน
วันนี้ 0 ครั้ง
ทั้งหมด 503 ครั้ง