กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ กค 0433.4/ว 456  ลงวันที่ 19 กันยายน 2562
ขอปรับปรุงการให้บริการชำระเงินค่าเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว457  ลงวันที่ 19 กันยายน 2562
แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว452  ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 94  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 414   ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ งานพัสดุ สอศ.
สถิติการใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 28 ครั้ง
ทั้งหมด 78,940 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งาน
วันนี้ 0 ครั้ง
ทั้งหมด 500 ครั้ง