กฏ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน (5 รายการล่าสุด)

หนังสือ   ลงวันที่ 07 พฤษภาคม 2562
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.5/ว 208  ลงวันที่ 03 พฤษภาคม 2562
แจ้งแนวทางการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐที่ได้ปรับปรุงใหม่
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206  ลงวันที่ 01 พฤษภาคม 2562
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/16453   ลงวันที่ 11 เมษายน 2562
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยใช้ค่า Factor F ตามหลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรี
หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/16743  ลงวันที่ 18 เมษายน 2562
ข้อหารือแนวทางการกำหนดเงื่อนไขการหักเงินประกันผลงานในสัญญาจ้างก่อสร้าง
แบบสัญญา (5 รายการล่าสุด)

เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ งานพัสดุ สอศ.
สถิติการใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 48 ครั้ง
ทั้งหมด 58,571 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งาน
วันนี้ 0 ครั้ง
ทั้งหมด 481 ครั้ง